Garantie bij Leintjes.nl

Voor al onze leveringen zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Hierbij een aantal punten kort opgesomd voor een snel overzicht.

 

 •  Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.
   
 • Producten die na controle toch door de klant zelf zijn verstuurd of in gebruik zijn genomen, kunnen niet gereclameerd worden.
   
 • Leintjes kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkende drukkleuren. Pdf proeven via de mail en voorbeelden op internet zijn qua kleur nooit exact gelijk aan het drukwerk. Ook voor tekstfouten die zijn ontstaan door het overnemen van verkeerde tekst / voorbeeldteksten door de klant is Leintjes niet aansprakelijk. De klant geeft akkoord op het kaartje voordat het gedrukt gaat worden.
   
 • Retourzendingen van geleverde producten kunnen slechts plaatsvinden na schriftelijke goedkeuring door Leintjes, waarbij Leintjes het recht heeft instructies te geven omtrent de wijze van verzending. De rechtstreekse kosten voor retourzendingen van de producten in het kader van dit artikel zijn voor rekening van de koper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
   
 • Mocht u niet tevreden zijn met de geleverde producten of service van Leintjes, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@leintjes.nl. Ook is Leintjes telefonisch te bereiken op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur.
   
 • De koper is verplicht om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebleken gebreken dienen binnen 10 dagen – en bij uiterlijke gebreken onverwijld - schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@leintjes.nl. Ook is Leintjes telefonisch te bereiken op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur.
   
 • Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Leintjes de keuze de geleverde producten na retournering te vervangen door nieuwe producten danwel de factuurwaarde daarvan terug te betalen.
   
 • Leintjes doet er alles aan om de klant via de website te informeren over haar producten.
   
 • De zichttermijn voor koop op afstand zoals vermeld in artikel 7:46d lid 1-3 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing daar het om een op maat gemaakt specifiek product gaat.
   
 • Overige producten die geen op maat specifiek product zijn hebben een retour termijn van 14 dagen.